Gå til hovedindhold
Du er her:

Røgfri skole

Læs hvad røgfri skole betyder på Lindegårdsskolen

Retningslinje for ansattes rygning på Lindegårdsskolen

 • Formål

  Retningslinjen skal bidrage til vi på Lindegårdsskolen har en sikker og sund arbejdsplads, hvor ledelsen og medarbejdere i fællesskab løser kerneopgaven med henblik på at skabe værdi for borgere og erhvervsliv.

  Retningslinjen skal ses som et supplement til Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede retningslinje om ansattes rygning, der sikrer, at alle kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

  Den bidrager ligeledes til at forebygge og begrænse omfanget af rygning generelt.

 • Indhold

  Lindegårdsskolen er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden - hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. Det gælder for alle ansatte, børn og unge.

  Rygeforbuddet omfatter alle former for tobak samt e-cigaretter og snus.

  Røgfri skole for eleverne

  Lindegårdsskolen er røgfri skole for eleverne i hele skolens åbningstid fra kl. 6:30 – 21:00. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i hele skolens åbningstid hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen.

  Indsats mod rygning for elever

  Indsats gennem oplysningskampagner om rygning i 7. klasse i samarbejde med f.eks. SSP, sundhedsplejerske og Kræftens bekæmpelse.

  Sanktioner for eleverne

  Første gang en elev opdages i at ryge i skolens åbningstid tager den voksne, som har opdaget dette, en snak med eleven om reglerne for rygning i skoletiden, samt muligheden for selv at tage hjem og fortælle sine forældre om rygningen.

  Anden gang eleven opdages i at ryge skal klasselæreren eller klassens pædagog kontakte hjemmet og fortælle om elevens rygning.

  Ved gentagne gange inddrages ledelsen.

  Røgfri arbejdsplads for ansatte

  Ansatte fungerer som rollemodeller for børn og unge, og rygning er derfor ikke tilladt i arbejdstiden.

  Særligt gældende ved koloni og lejrskoler

  Rygning er ikke tilladt indenfor ordinær arbejdstid, men efter ordinær arbejdstid er det tilladt at ryge udendørs, hvor det ikke er synligt for børn og unge.

  Sanktioner  

  Ansatte forventes at overholde gældende politikker og retningslinjer. Overtrædes denne retningslinje af en ansat, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, jf. kommunens retningslinje om ansattes rygning.

  Hjælp til rygestop

  Alle som ønsker hjælp til rygestop skal tilbydes hjælp gennem kommunens rygestop tilbud.

  Ansvar og roller

  Leder og medarbejder har forskellige roller og ansvar på arbejdspladsen, men fælles for alle er, at man hver især har et medansvar for et sikkert fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø.

  Ledelse

  Skal sikre, at medarbejderne er bekendt med gældende regler, retningslinjer og politikker vedrørende rygning.

  Skal ved overtrædelse af gældende retningslinje sørge for, at der iværksættes en passende sanktion.

  Medarbejder

  Skal overholde gældende retningslinjer vedrørende rygning.

  Forventes at støtte kollegaer, der ønsker at stoppe med at ryge.

 • Gyldighed og opsigelse

  Denne retningslinje er aftalt i Lindegårdsskolens lokale MED-udvalg den 02.04.2019, og den omfatter alle børn og unge i skoletiden og ansatte i arbejdstiden.

  Retningslinjen træder i kraft den 01.08.2019

  Retningslinjen kan opsiges med tre måneders varsel, men kan i øvrigt altid ændres, hvis der er enighed herom. Jævnfør i øvrigt kommunens politikker og generelle retningslinjer på området samt Lov om røgfrie miljøer m.v.

 • Evaluering

  Denne retningslinje evalueres i 1. kvartal 2021, eller når ledelsen eller medarbejderne i MED-udvalget måtte ønske det.