Gå til hovedindhold
Du er her:

Politikker

Her kan du læse skolens politikker.

Skolens politikker

 • Trafikpolitik

  Formål

  Formålet med Lindegårdsskolens trafikpolitik er at sikre den bedst mulige trafiksikkerhed for skolens børn, og derved forebygge at børnene kommer til skade i trafikken. Ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner, ønskes det at gøre børnene til bedre og mere sikre trafikanter.

  Skolebestyrelsen arbejder kontinuerligt med at forbedre de tekniske og fysiske muligheder for en trafiksikker skolevej. Skolen arrangerer jævnligt kampagner, som skal rette opmærksomheden mod trafiksikkerheden.

  I tillæg til trafikpolitikken udarbejdes en folder med informationer om parkeringsforhold omkring skolen på skrift og med billede, samt henstillinger vedrørende trafikken omkring skolen.

  Trafikpolitikken revideres efter behov. Politikken er, som det er anbefalet af Rådet for Sikker Trafik, bygget op over fire temaer:

  • På vej
  • Undervisning
  • Rollemodeller
  • Samarbejde

  På vej

  Da de fleste elever bor tæt på skolen, anbefaler skolen generelt, at eleverne:

  • Følges til skole i skolestarten for derefter at kunne færdes selvstændigt. Forældrene opfordres til at øve elevernes skolevej på cykel eller til fods.
  • Cykler eller går til skole. De børn der cykler tilskyndes til at bruge cykelhjelm.
  • Ankommer i god tid, så der ikke opstår pressede trafiksituationer. Der kan evt. arrangeres ”gåbus” og fælles-kørsel af klassekammerater.

  Følgende principper er udarbejdet for at gøre elevernes skolevej mere sikker:

  • Der er skolepatrulje ved fodgængerfeltet foran skolen på Lyngbygårdsvej og ved Carlshøjvej 8 i perioden 7.40-8.00 og følgeordning i krydset Lyngbygårdsvej/Sorgenfrigårdsvej i samme tidsrum.
  • Hvis elever bliver kørt til skole foregår afsætning på Lyngbygårdsvej eller Carlshøjvej. Bemærk at skolens parkeringsplads ved Lyngbygårdsvej er forbeholdt skolens medarbejdere i tidsrummet 7.30-15.30. Parkeringspladsen ved Carlshøjvej er forbeholdt tandklinikkens personale og brugere i samme tidsrum.
  • Alle cykler parkeres på skolens cykelparkeringer.

  Undervisning

  Skolen arbejder ud fra ministeriets fælles mål med det obligatoriske emne "Færdselslære", som er opdelt i trafikadfærd og ulykkeshåndtering. Vi bruger relevante undervisningsmaterialer fra Rådet For Sikker Trafik og gennemfører cyklistprøve i 6. klasse.

  Skolen deltager som helhed i én eller flere årlige ”Vi cykler i skole” kampagner eller lignende tiltag.

  Primære fokuspunkter i undervisningen:

  • At ruste elever til at være sikre og kompetente trafikanter.
  • Eleverne får viden om trafikkens risikomomenter.
  • Eleverne bliver opmærksomme og ansvarlige når de færdes i trafikken.
  • Eleverne opnår rutine i det at færdes i trafikken.
  • Eleverne skal opnå en forståelse af øget medansvar og forpligtelser når de er i trafikken.

  Rollemodeller

  Børn gør det, som vi voksne gør – ikke det vi siger. Så det er vigtigt, at vi opfører os i trafikken, som vi ønsker, at børnene skal opføre sig.

  Vis vejen – gør det rigtige

  Hvis børnene ser, at forældre eller ansatte benytter sig af fodgængerfelterne eller følger de anvisninger skolepatruljerne giver, så er det den adfærd de lærer. Så er der mindre risiko for ulykker, når børnene prøver selv. Voksne, der opfører sig pænt i trafikken, når de følger til eller fra skole, lærer deres børn den rigtige adfærd.

  Brug hovedet – spænd hjelmen

  Det er lettere at overbevise børnene om, at en cykelhjelm er vigtig for at beskytte hovedet, hvis de voksne selv kører med cykelhjelm.

  Er du et forbillede?

  Alle voksne på skolen; forældre og ansatte og også de store elever i udskolingen, som de små ser op til, har et ansvar for at være forbilleder for skolens yngre elever. Det gælder ikke kun egne børn - det gælder for alle skolens børn. Den gode adfærd i trafikken redder liv.

  Samarbejde

  Lindegårdsskolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger som eleverne har med hjemmefra. Ansvaret påhviler hjemmet og Lindegårdsskolens trafikpolitik er med til at bakke op om forældrenes arbejde med trafikkendskab og trafikkompetencer.

  På forældremøder drøftes der hvad skolen og hjemmet kan forvente af hinanden. Eksempelvis kan forældrene altid forvente at der bruges cykelhjelm ved skolerelaterede udflugter. Skolen har en færdselslærer som deltager i samarbejdet og undervisningen omkring gå- og cyklistprøver.

  Samarbejdet om trafiksikkerheden inddrager elever, lærere og pædagoger, forældre, lokalområdet, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rådet for Sikker Trafik, og politiet.

 • Fraværspoltik

  Politik om fravær i undervisningstiden

  Fravær i undervisningstiden

  Skolens fraværspolitik sætter den fælles ramme for, hvordan skole og forældre sammen kan sikre, at eleverne er kontinuerligt i skole.

  Registrering af fravær

  Hver dag registrerer lærerne i 0. – 9. klasse elevernes fravær. Dette registres enten som sygdom, lovligt eller ulovligt fravær. Ulovligt fravær anvendes i de tilfælde, hvor forældrene ikke har givet klasselæreren besked om elevens sygdom, eller hvor skolen ikke har tilladt, at eleven kan holde ekstraordinært fri.

  Skole og forældre samarbejder om elevernes trivsel og kontinuerlige skolegang. Skolen reagerer på fravær ved:

  • Et bekymrende fraværsmønster, komme for sent, enkelt dage, gå hjem i løbet af dagen mm.
  • Mere end 2 ugers samlet fravær
  • Mere end 15 dages fravær på et skoleår

  Ved bekymrende fravær indkalder klasselærer/klassepædagog til et møde med forældrene, hvor årsager til fraværet drøftes og mulige tiltag for at understøtte barnets skolegang besluttes.

  Forældre kan altid søge rådgivning ved bekymring eller tegn på at deres barn ikke trives og bliver væk fra skole. Rådgivning kan gives af:

  • Barnets klasselærer eller pædagog
  • Skoleledelsen
  • Skolens psykolog
  • Skolens socialrådgiver
  • Et netværk af ovenstående personer
  • Åben anonym rådgivning

  Skolen indkalder til et netværksmøde med deltagelse af forældre, lærer, pædagog, ledelse, skolepsykolog og eventuelt socialrådgiver. Dette sker

  hvis ovenstående tiltag ikke understøtter barnets kontinuerlige fremmøde i skolen. Der iværksættes aftaler på mødet, der understøtter, at eleven

  kommer i skole.

  Skolens procedure i forbindelse med planlagt ferie/fravær

  Skolen anbefaler, at forældre så vidt muligt planlægger ferie ud fra skolens feriekalender. Skolen har forståelse for, at der kan være særlige grunde til, at ferien bliver placeret i skoletiden. Det er værdifuldt, at børn kan holde ferie med deres forældre.

  Ved fravær op til 2 dage skrives til klasselæreren i kontaktbogen i Intra.

  Ved fritagelsen fra undervisningen i længere tid end 2 dage, skal skolens ledelse give tilladelsen og klassens lærere informeres. Forældrene skal skrive til ledelsen i Intra.

   Hvis en familie planlægger ferie uden for skolens ferier, henstiller vi til, at forældrene til eleverne i udskolingen orienterer sig hos klassens lærere, således at de tager hensyn til elevernes mulighed for at deltage i projektopgave, klassens arbejde, terminsprøver, eksamen mm. 

  Det er forældrenes og elevernes ansvar selv at holde sig ajour med skolearbejdet. Lærerne er ikke forpligtet til at udarbejde særlige planer for eleverne. Det er forældrene, der overtager ansvaret for børnenes læring ved ferier uden for skoleferierne.

  Vedtaget i skolebestyrelsen 8. maj 2019