Gå til hovedindhold
Du er her:

Forretningsorden for Skolebestyrelsen

Forretningsorden er vedtaget på bestyrelsens ordinære møde onsdag d. 21. november 2018.

Forretningsorden

 • FORRETNINGSORDEN for Lindegårdskolens Skolebestyrelse

  Reglerne om skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i Folkeskoleloven samt i LyngbyTaarbæk Kommunes styrelsesvedtægt, vedtaget den 13.11. 2015. Der fastsættes følgende forretningsorden for Lindegårdsskolens skolebestyrelse:

 • 1.0 Skolebestyrelsens sammensætning

  1.1 Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer, heraf 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges efter reglerne i styrelsesvedtægtens § 3. Suppleanter til bestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne.

  1.2 Skolens leder og dennes stedfortræder samt SFO/Klub leder deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder og varetager bestyrelsens sekretærfunktion.

  1.3 På bestyrelsens sidste møde i hvert skoleår vælger skolebestyrelsen en formand og en næstformand. Formand og næstformand vælges blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der ikke er enighed om valg af formand og næstformand, gennemføres valget som almindelig flertalsvalg.

  1.4 Skolebestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering på seminar.

  1.5 Skolebestyrelsens forretningsorden evalueres en gang årligt.

 • 2.0 Skolebestyrelsens møder

  2.1 Skolebestyrelsen fastlægger en gang årligt tidspunkterne for det kommende års ordinære bestyrelsesmøder. Mødefrekvensen fastlægges af bestyrelsen efter behov.

  2.2 Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden.
  Formanden skal indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer – skriftligt og med angivelse af dagsordenspunkt(er), som ønskes behandlet – forlanger det.

  2.3 Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal så vidt muligt indkaldes med mindst 7 dages varsel. I særlige tilfælde kan der dog indkaldes med kortere varsel.

  2.4 Formand og skoleleder fastsætter dagsorden for bestyrelsesmøderne. Dagsordenen skal indeholde følgende faste hovedpunkter samt punkter fra årshjulet:

  A. Godkendelse af dagsorden
  B. Nyt fra elevrådet
  C. Deltagelse i andre møder samt orientering fra disse
  D. Punkter til beslutning, debat eller orientering
  E. Trivsel & Personaleforhold
  F. Meddelelser (orientering)
  G. Eventuelt
  H. Godkendelse af referat

  Forventet tidsforbrug og punktets karakter skal fremgå af dagsordenen.

  2.5 Hvis et bestyrelsesmedlem senest 8 hverdage før et (ordinært eller ekstraordinært) møde overfor formanden eller skolens leder fremsætter ønske om behandling af en bestemt sag, skal denne sag sættes på dagsordenen for det førstkommende møde.

  2.6 Dagsordenen til bestyrelsens møder udsendes til medlemmerne senest 3 dage før mødet tillige med eventuelle bilag jfr. bl.a. punkterne 2.7 og 2.8. Skolebestyrelsens møder afholdes kl. 17.00- 20.00

  2.7 Til alle dagsordenpunkter, som kræver beslutning/debat skal forslagsstilleren så vidt muligt udarbejde et oplæg.
  Forslagsstilleren indleder og afrunder punktet på dagsordenen. Ordstyrer styrer talerækken.

  2.8 Bilag til dagordenens punkter udsendes sammen med dagsordenen.

  2.9 Dagsordenen sendes til medlemmers og suppleanters e-mail adresser.

 • 3.0 Afvikling af skolebestyrelsesmøder.

  3.1 Skolebestyrelsens møder er lukkede, men bestyrelsen kan dog bestemme, at f.eks. personer med særlig tilknytning til et dagsordenspunkt eller sagkyndige er til stede ved behandling af sagen.

  3.2 Bestyrelsens medlemmer har mødepligt. Afbud skal meddeles til skolens i så god tid som muligt inden et bestyrelsesmøde.

  3.3 SFO/Klub leder er fast ordstyrer på bestyrelsesmøderne.

  3.4 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt, og enkelte medlemmer må ikke referere, hvad andre medlemmer har sagt. Det gælder også oplysninger, som ikke har fortrolig karakter. Tavshedspligten gælder også for medlemmer, der er udtrådt af bestyrelsen.

 • 4.0 Beslutningsdygtighed, mødeledelse, afstemning m.v.

  4.1 Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger på bestyrelsesmøder, og bestyrelsesmedlemmerne kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt til stede ved møderne.

  4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

  4.3 I ekstraordinære hastesager kan bestyrelsen træffe en beslutning efter en mail-runde. Medlemmerne har 24 timer til at svare på en sådan hastemail

  4.4 Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Elevrepræsentanter deltager dog ikke i behandling af personsager.

  4.5 Afstemning foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog forlanges af formanden eller halvdelen af de tilstedeværende medlemmer. Ved personvalg skal der holdes skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

  4.6 En sag skal være optaget på den udsendte dagsorden for mødet, for at der kan træffes beslutning i sagen. Sager, der ikke kan afvente indkaldelse af et nyt møde, kan dog tilføjes dagsordenen ved mødets begyndelse. Sager, der rejses under dagsordenspunktet ”eventuelt” kan ikke bringes til afstemning.

 • 5.0 Mødereferat / beslutningsprotokol

  5.1 Under mødet føres et forhandlingsreferat. Referatet oplæses efter hvert punkt. Ved mødets afslutning godkendes referatet.

  5.2 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser at et mødes forløb tilført referatet og medsendt bestyrelsens beslutninger og udtalelser.

 • 6.0 Udvalg

  6.1 Bestyrelsen nedsætter faste udvalg til løbende behandling af centrale og tilbagevendende opgaver/problemstillinger. Der er p.t. nedsat følgende faste udvalg:

  6.1.1. Byggeudvalg

  6.1.2. Kommunikation
  Alle i bestyrelsen er ansvarlig for budgetter.
  Skoleledelsen laver budgetopfølgning 3 gange årligt, med de af de bestyrelsen udvalgte nøgletal.

  6.2 Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg på udvalgte fokus-områder, hvor der er behov for at sikre den fornødne fremdrift.

  6.3 Alle udvalg og projektgrupper – vælger et medlem som ansvarlig for den løbende orientering til bestyrelsen.

 • 7.0 Diæter

  7.1 Diæter ydes i forhold til deltagelse i bestyrelsesmøder. Diæter udbetales efter den af staten fastsatte tarif. Mødedeltagelse fremgår af mødets referat.

  7.2 Der ydes diæter ved deltagelse i andre møder end bestyrelsesmøder, når disse har betydning for hvervets varetagelse f.eks. ansættelsesudvalg ved ny skoleleder.

  7.3 Diæter udbetales 2 gange årligt, i december og juni måned.

 • 8.0 Ændring af forretningsordenen

  8.1 Forretningsordenen kan ændres af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed, idet dog mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer skal være til stede.