Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du referater for skolebestyrelsen for indeværende skoleår. 

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: lindegaard@ltk.dk

 • Bestyrelsesmøde Tirsdag d.06.06 2023 kl. 17:00 – 19.30

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

  Marie Raskov, formand

  Søren Rasmussen, forældrerep.

  Kefser Zumberi, forældrerep

  Valentina Petric, forældrerep

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Lone Hesberg Kristensen, forældrerep.

  Sophie Suhl, forældrerep. (suppleant)

  Kristin Kledal, forældrerep. (suppleant)

  Malthe Jetoft elevrep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (referent)

  Mikkel Kruse, Fritidsleder

  Kirsten Vind, medarbejderrep

  Bilag 1 (Princip for klassedeling, klassesammenlægninger og nye klasser mm)

  Bilag 2 (Eksempel på afgørelsesbrev fra CUP)

  Bilag 3+4 (Dokumenter fra KIPO)

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (MTK og LE) – præsentation af fagfordelingen til lærerne.  Ny ansættelse. Ny mellemform. Plan for skolevægring. Nye skoledistrikter.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem – Det sidste møde. Tak for samarbejdet. Der er foretaget en overdragelse. Valentina er ny formand. Tak til Kristen for 9 år i skolebestyrelsen.

  Eleverne – Fælles elevråd. Ændring af nationaltest.

  Pædagogerne – Besøg i Tennisklubben. Succestur til Iceberg. Sommerfest.

  Lærerne – UED-cup er vundet af Lindegaardsskolen.

  Anvendelse af ressourcer til elever med specialpædagogiske behov

  Orientering om ændret anvendelse af tildelinger fra CUP (enkeltintegrerede støtte)

  Udvikling fra 1:1 støtte til eksempel holddannelse (se bilag 1)

  Hvordan arbejdes der med elever med specialpædagogiske behov. Gennemgang af erfaringer.

  Støtten tager hensyn til det enkelte barns behov.

  Villaen – Anvendelse af villaen som specialpædagogisk indsats.

  Beskrivelse af anvendelsen af støtte på LI udarbejdes af ledelsen.

  Forslag til princip for klassedeling, klassesammenlægninger og nye klasser (Orientering) drøftelse)

  Orientering om status for 2. og 3. årgang. 2c bliver delt til a og b. 3a bliver delt til b og c.

  Nye klasse bliver til 3x og 3y og 4x og 4y.

  Vigtig drøftelse om processen Nuværende principper blev drøftet og de var ikke besluttet.

  Der skal udarbejdes nyt princip om klassesammenlægninger ud fra vores erfaringer. 

  Udvalg nedsættes til at kigge på et nyt princip.

  Fortællingen om Lindegårdsskolen (Orientering)

  Louise orienterer om samarbejde med KIPO og forvaltningen

  Opfølgning på workshop (bilag 3+4)

  Ny samarbejdspartner- Louise Hjort-Jensen, udviklingskonsulent i LTK

  Next step:

  Vi arbejder videre med KIPO og den nye skolekonsulent. Vi ønsker koordinering af indsats.

  Afventer kernefortælling som vi skal promovere på hjemmesiden

  Inddragelse af skolebestyrelsen

  Afdelingsleder kigger på hjemmeside

  Nye medlemmer af bestyrelsen?

  Opsøgende arbejde med at hverve nye medlemmer til skolebestyrelsen

  Plan efter ferien i rekruttering. Der søges 3-4 medlemmer. Nuværende bestyrelse vil komme ud på forældremøder.

  Fælles gennemgang og godkendelse af referat

  Evt.

  Kommende punkter:

   

  Opfølgning på læseresultater v. Dorthe Gylling

  Godkendelse af principper for ”Sammenlægninger” og ”skole/hjemsamarbejdet” Behandles på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

  Elever med specialpædagogiske behov– Skolen har et højt antal af elever (5-10 % af den samlede elevgruppe) med specialpædagogiske behov og det kræver ekstra støtte, ikke blot fra lærer/pædagog, men også fra forældre og øvrige elever. Hvordan skabes bevidsthed og kultur omkring dette på skolen? 

  Samarbejde med erhvervsliv - oplæg fra Sinatur Hotel + drøftelse og forslag til nye erhvervssamarbejder

  Under behandling:

  Årshjul for traditioner og faglige indsatser på Lindegårdsskolen (Beslutning)

  Udvalget (Mads, Kefser, Kristin og Rasmus) gennemgår deres arbejde med det visuelle årshjul.

  Beslutning om visuelt format og hvordan det kommunikeres – på hjemmesiden og evt. en lille flyer til nye forældre?

  Madordning

  Kommunikation generelt på Lindegårdsskolen – Fokus på både intern og ekstern kommunikation. Der er nedgang af søgning til skolen, hvordan styrker vi skolens omdømme? Hvordan styrker vi kommunikation ml skole og hjem (hvad er skolens principper/kanaler?)  

 • Referat Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d.25.09 2023 kl. 17:00 – 19.30

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Valentina Petric, Formand

  Kefser Zumberi, forældrerep

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Søren Rasmussen, forældrerep. Fraværende

  Aino Njefi elevrep. Fraværende

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  Tanja Toft (sfo)

  Thomas Hansen (klub)

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (referent)

  Louise Lego, Skoleleder

  Dagsordenspunkter:

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (TOT, THH og LE)

  Skole: Nyt skoleår, konstituering i ledelsen og dermed nye ansigter Tanja Toft (konstitueret SFO-leder) og Thomas Hansen (konstitueret klubleder). Skoledistrikter er politisk vedtaget og gennemføres for skoleåret 24/25. Der er fokus på medarbejder trivsel i klub og sfo.

  Klub: Vi undersøger, hvad vores medlemmer vil have og skal tilbydes i ungdomsklub

  SFO: Børn glade for båldage, og snart er der vikingedage og Halloween. 

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem: Deltager i Skolerådsmøder. Dialogmøde med repræsentanter fra andre skoler. Ønsker flere arrangementer på tværs af klubber.

  Eleverne: Ikke repræsenteret

  Pædagogerne: Glad for ny konstituering i ledelsen, det giver motivation.

  Lærerne: Medarbejderne har fejret skolens fødselsdag sammen med eleverne. Det var gode fester med lasershow, dj og hoppeborge for de mindste. I uge 46 vil der være Fællesuge om ”Sprog og sprogportrætter” for hele skolen, hvor eleverne er delt på tværs af årgange. I uge 39 er det Naturvidenskabsuge med temaet ”Ud i universet”.

  Budgetopfølgning for skole, sfo og klub

  Kort gennemgang af skolens, sfo’ens og klubbens budget.

  Opfølgning på høringssvar og beslutninger truffet af Skoleudvalget

  Skoledistrikter – distriktsændringer er besluttet og effektueres i skoleåret 24/25

  Klassestørrelser – forslaget er droppet og nuværende retningslinje fastholdes

  Modtageklasse og holddannelse – Valgt at nedlægge nogen af modtagerklasserne. Skolerne skal oprette hold for nye DSA elever.

  Kommende besparelsesforslag for budgetåret 2024. Det fulde sparekatalog kan ses på www.ltk.dk/budget

  På skoleområdet og fritidsområdet har økonomiudvalget d. 24/8 bl.a. sendt følgende forslag i høring: At nedlægge stillinger i sprogtilbuddet og motorikhuset. Reducere åbningstider i SFO. Takstforhøjelser i SFO og klub. Fjernelse af kommunalt tilskud til skilsmissegrupper og lejrskoler. Ændret model for klassesammenlægninger samt en rammebesparelse. Proces: Økonomiudvalget behandler høringssvarene d. 5/10 og Kommunalbestyrelsens behandler sagen den 12/10.

   

  Skolemad (Orientering)

  Status på tilbud om skolemad fra udvalget – Vi er tilmeldt et projekt ”Generation sunde børn”, som er et forskningsprojekt for at fremme børns trivsel og sundhed bl.a. ved at tilbyde skolemad samt at indfører mere bevægelse i hverdagen. Vi blev udtrukket til sammenligningsskole. Vi undersøger i øjeblikket om LI kan etablere madordning med Meyers Madhus eller andre samarbejdspartnere i forhold til at etablere et skolemadstilbud. Vi undersøger om et nyt industrikøkken til lokal børnehave kan udvides således, at de kan lave mad til vores elever.

  Fortællingen om Lindegårdsskolen (Orientering og drøftelse)

  Louise orienterer om status for samarbejde med KIPO – Vi har haft en personaleaften med repræsentant fra KIPO. Her var fokus på, hvad vi gør, som virker og idéer til flere tiltag.

  Fortællingen om LI (bilag 1) – Positiv fortælling set fra forældreperspektiv.  Især beskrivelsen af ”Lille nørd”- forløb for eksperter og ekstra Håndværk & design hold. Kan med fordel skrive om kultur og traditioner. Afsnit om skole/hjem-samarbejde og samarbejdet med Skolebestyrelsen kan også beskrives.

  Hvor er vi i processen: KIPO samler ledelsens, personalets og skolebestyrelsens input. 

  Kommunikation om skolen: Den 8. november - Informationsaften for kommende elevers forældre. Kl.17.30 -19.00

  Evt.

  Reklame for Headspace.

  Kontoret har snart et overblik over årets kontaktforældre på skolen. Herefter planlægger skolebestyrelsen et møde for alle kontaktforældre.

  Fællesuge 46 inviteres alle forældre til arrangement torsdag aften kl. 16-18.

  Referent: RL

 • Bestyrelsesmøde, Lindegårdsskolen Tirsdag d.24.10 2023 kl. 17:00 – 19.30

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

  Valentina Petric, Formand

  Kefser Zumberi, forældrerep

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep. Ikke til stede

  Lone Hesberg Kristensen, forældrerep. Ikke til stede

  Søren Rasmussen, forældrerep. Ikke til stede

  Aino Njefi elevrep.

  Mahdiyah Ehtesham elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (referent)

  Tanja Toft (sfo)

  Thomas Hansen (klub)

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  https://www.ltk.dk/om-kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget-2024-27

  Bilag 1: Skole/hjem-samarbejde

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (TOT, THH og LE): Møde med børnehaver i forbindelse med indskrivning af nye elever. Klubben implementerer nye opgaveoversigter i samarbejde med personalet.

  Der er afholdt ekstraordinært forældremøde på 8. årgang, grundet behov for opfølgning på lejrskole.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem: Fokus på madordningen. Har undersøgt forskellige muligheder, men stadig ikke noget endeligt.

  Eleverne: Har deltaget i det kommunale fælles elevrådsmøde og udvalgt 4 emner – Klima/miljø, Mobilpolitik, Elevinddragelse og Trivsel. På Li har elevrådet drøftet - Udeordning, hærværk, den gode tone og frokostordning.

  Pædagogerne:  Krea for drenge, nyt initiativ med stor succes. Fodboldturnering mod de andre klubber. Bowlingtur med stor succes. Halloweenfest er lige op over. Vikingetema er gået godt.

  Lærerne: Fællesuge i uge 46. Emnet er sprog og sprogportrætter. Lærerne er i fuld gang med at forberede på tværs af klasser og glæder sig. Aftenåbning torsdag d. 16/11 kl.16-18

  Opfølgning på det kommunale budgetforlig (Orientering)

  Se vedhæftet link

  Louise gennemgår budget forliget.

  Mobilpolitik (Drøftelse)

  Drøftelse af udvidelse af mobilpolitikken. Skal mobilpolitikken udvides til at være et forbud mod at anvende mobilen i tidsrummet 8-14.30/15.15 for alle elever? Lige nu må udskolingselever anvende deres telefoner i pauserne.

  Udskolingslærerne har stillet forslag om en stramning af reglerne.

  Eleverne hører om meget strenge regler fra elever på andre skoler.

  De synes ikke, der er grund til at indfører yderligere regler.

  Begrundelser/opmærksomhedspunkter i forhold til at bibeholde nuværende regler:

  Det er rart for børnene at have telefonen, hvis man ikke har noget at lave.

  Forbud er ikke vejen frem. Digitale dannelse bør fylde mere i undervisningen.

  Totalt forbud er skidt, hvis der ikke er voksne til at følge op, når der sker noget på SoMe.

  Der bør være tillid til, at eleverne er gamle nok til at styre det.

  Spisepausen i klubben fungerer godt uden mobil.

  Begrundelser/opmærksomhedspunkter i forhold til at skærpe de nuværende regler:

  Mobiler er meget vanedannende. Ingen grund til at bidrage til mere skærm.

  Meget tidskrævende for medarbejderne at indsamle mobilerne efter pauserne.

  Forældre ringer i skoletiden.

  Digital mobning, som også foregår i skoletiden.

  Elever afleverer ”fake” telefon, for stadig at have adgang til deres telefon eller tjekker via computer.

  Normalen er, at telefonen er alle steder - vi må hjælpe med at stoppe den udvikling.

  Der bør være flere tilbud i frikvartererne, som erstatter trangen til at være på mobilen.

  Kreativitet har bedre forudsætninger for at udvikle sig, når man ikke konstant er på mobilen.

  Ingen mobiler får eleverne til at være mere sammen.

  Kan hurtigt komme i konflikt via telefonen.

  Fordel for flersprogede elever, fordi de taler mere sammen i pauserne og dermed træner det danske sprog

  Sundhedsmæssige bekymringer. Mobiler giver stress og stråling viser undersøgelser.

  Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende mobiltelefoni:

  Hvilke regler skal indføres i klubben? Der er allerede indført to mobilfrie dage. Personalet bruger meget tid på at skælde ud over, at børnene tager mobilen frem. Vil medlemmerne vælge klubben fra, hvis de ikke har adgang til mobilerne?

  Hvilke konsekvenser skal der være ved uretmæssig brug af mobil i skoletiden? Skal forældre hente mobilen på skolen?

  Kan kontanter og betalingskort være tilstrækkeligt i forhold til indkøb er frokost i pauserne?

  Hvad er reglerne for Smartwatch?

  Forældrekursus i digital dannelse

  Digitale retningslinjer for medarbejdere

  Skole/hjem-samarbejde (drøftelse)

  Præsentation af skole/hjem-samarbejdet udarbejdet i MED (Bilag 1).

  Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi have?

  Yngre elever skal med, så samtalerne ikke er så skræmmende.

  Medarbejderne skal forberede eleverne på, hvad de skal tale om.

  Forslag: Kan elever tænkes ind i planlægning af sociale aktiviteter, hvis der ikke er kontaktforældre i klassen?

  Bestyrelsen kan forsøge at hverve kontaktforældre ved de to halvårlige møder mellem bestyrelsen og kontaktforældre.

  Kan det skrives ind i en retningslinje at forældre altid kontaktes i tilfælde af tilskadekomst/ulykker i skolen. Hvor går minimumsgrænsen i forhold til, hvornår forældre kontaktes.

  Mobilpolitikken skal fremgå tydeligt for forældre, men i en retningslinje for sig.

  Fælles gennemgang og godkendelse af referat

  Evt.

  - Opdatering på det visuelle årshjul?

  Kommer som punkt til næste møde.

  - Opfølgning på dialog med Apetit (hvis der er noget nyt)

  Er stadig i gang med afsøgning.

  Der stilles forslag om, at bestyrelsesmøderne fremover opstartes med at genbesøge seneste referat. Det aftales at afprøve.

  Kommende punkter:

  Budgetgennemgang 2 gange om året (september og marts/april)

   

  Opfølgning på læseresultater v. Dorthe Gylling (Nov)

  Vikardækning (nov)

  To datoer for kontaktforældremøde med bestyrelsen (nov.)

  Godkendelse af principper for ”Sammenlægninger” og ”skole/hjemsamarbejdet”. Behandles på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

  (Samarbejde med erhvervsliv - oplæg fra Sinatur Hotel + drøftelse og forslag til nye erhvervssamarbejder)

  Under behandling:

  Årshjul for traditioner og faglige indsatser på Lindegårdsskolen (Beslutning)

  Udvalget (Mads, Kefser og Rasmus) gennemgår deres arbejde med det visuelle årshjul.

  Beslutning om visuelt format og hvordan det kommunikeres – på hjemmesiden og evt. en lille flyer til nye forældre?

  Madordning -Kefser, Thomas, Rasmus

  Kommunikation generelt på Lindegårdsskolen – Fokus på både intern og ekstern kommunikation. Der er nedgang af søgning til skolen, hvordan styrker vi skolens omdømme? Hvordan styrker vi kommunikation ml skole og hjem (hvad er skolens principper/kanaler?)  

  Forslag om 1. hjælp til personalet og til store elever.

 • Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d.21.11 2023 kl. 17:00 – 19.30,

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

  Valentina Petric, Formand (ikke tilstede)

  Kefser Zumberi, forældrerep

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Lone Hesberg Kristensen, forældrerep.

  Søren Rasmussen, forældrerep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mahdiyah Ehteshaam Elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.(ikke tilstede)

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (referent)

  Tanja Toft (sfo)

  Thomas Hansen (klub)

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  Zeliha Yildiz forældrerep.

  Ankomst og velkommen til to nye (Anne og Zeliha)

  -Kort præsentation af nye og eksisterende medlemmer af bestyrelsen (Anne var dog forhindret)

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (TOT, THH og LE)

  -Louise fortæller om en fantastisk fællesuge for både medarbejdere, elever og forældre. Temaet var ”Sprog og sprogportrætter”.

  -Der er afholdt infoaften for kommende 0. klasses forældre 7/11. Det var en fin aften med gode indslag og ros fra deltagerne. Forældre, der ikke deltog den pågældende aften, har efterfølgende henvendt sig til skolen for at bede om en rundvisning, fordi de har hørt godt om infoaftenen fra andre forældre. Vi holder fast i arbejdet med at afholde infoaften, og kigger samtidig på, hvordan vi kan forbedre konceptet. Louise og Tanja vil også have fokus på at strukturere samarbejdet med børnehaverne i det kommende skoleår.

  -SFO: Tanja fortæller om udeudstyr, der er gået tabt i forbindelse med fejlkommunikation i Center for areal og ejendomme (CAE) og fragtfirmaet. Containeren er fejlagtigt blevet kørt til genbrug/forbrænding. Ledelsen er i dialog med CAE om erstatning. SFO er ved at opgøre tabet for at få indkøbt nyt.

  -Klub: Thomas fortæller, at der er gang i klubbens juleværksteder, og der er julehygge med forældre i næste uge.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem

  -Intet at berette

  Eleverne

  -Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste møde, så de har ikke meget nyt derfra. Der er elevrådsmøde den 28/11 og møde i Fælleselevrådsmødet d. 29/11. Eleverne synes, fællesugen har været rigtig god, men de savnede noget mere elevinddragelse i indholdet Pædagogerne

  -Intet at berette

  Lærerne

  -Ikke tilstede

  Kommunikation om Lindegårdsskolen (Drøftelse)

  SoMe

  -Thomas, som er kommunikationsansvarlig i ledelsen, uddyber tanken bag de sociale medier, herunder en beskrivelse af den røde tråd. Kongstanken er at fortælle alt det gode, vi laver, og som er særligt for Lindegårdsskolen. Det nævnes, at der er en ’uofficiel side’ på Facebook, som fremstår som skolens officielle, og den er skolen opmærksom på. Det afsøges om den kan fjernes.

  En forælder nævner, at det er vigtigt at være nysgerrig på de dårlige historier, for de spreder sig meget mere end de positive. I den forbindelse kunne det være relevant med en brugertilfredshedsundersøgelse.

  Det foreslås at udbrede hverdagshistorierne på de sociale medier.

  -En film om LI debatteres. Louise orienterer, at der allerede foreligger en aftale med forvaltningen om, at der gives et økonomisk tilskud til at lave en film om Lindegårdsskolen, evt. til foråret/sommeren 2024. Medieskolen, skulle også lave flotte film.

  Aula og hjemmesiden:

  -Opdatering af skolens hjemmesiden er næste fokuspunkt i ledelsen. Thomas uddannes i at blive webredaktør og bliver ansvarlig for at udvikle hjemmesiden med relevant indhold.

  -Der kommer mange gode informationer på Aula, men der kommer også rigtig mange opslag, som drukner i de mere relevante i mængden. Skal der sættes en tidsfrist på, hvor længe et opslag skal være tilgængeligt?

  Hvordan bruger vi de forskellige platforme hensigtsmæssigt?

  -Er drøftet i de foregående underpunkter

  Vikardækning på Lindegårdsskolen (Drøftelse)

  Drøftelse af vikardækning på Lindegårdsskolen

  -Der er et markant merforbrug på vikarbudgettet, som er kritisk for skolens samlede økonomi. Skal der reguleres i retningslinjerne for vikardækning?

  Rasmus fremlægger forslag til justering af vikardækning således, at udskolingselever får fri i ydertimer i stedet for at blive vikardækket (medmindre der er tale om en længere periode, der skal vikardækkes). På det fælles elevråd fortæller elever fra andre skoler, at timer i udskolingen ikke dækkes samt, at eleverne godt kan administrere at arbejde derhjemme selv i stedet for at møde ind til en vikar. Eleverne ønsker, at lærerne så vidt muligt lægger materiale op til eleverne/vikaren. Det forventes, at skolens medarbejdere har vikarmateriale liggende, som kan anvendes ved sygdom. Medarbejdere kan dog ikke forventes at arbejde eller forberede materiale på selve sygedagen. Eleverne tilføjer, at de sjældent har brug for en vikars hjælp, når der ligger materiale fra læreren.

  Louise læser de nuværende retningslinjer for vikardækning op, som blev vedtaget i 2021 i MED-udvalget.

  I forhold til klubben kan den som udgangspunkt ikke åbnes tidligere, hvis elever får tidligere fri grundet sygdom hos lærerne.

  -Beslutning: Det vedtages, at opdaterer retningslinjerne for vikardækning i MED-udvalget. Der stilles forslag om, at man fastholder reglerne om ikke at vikardække 7.-9. årgang i ydertimer. 6. årgang må gerne få aflyst morgentimer, men skal ikke have tidligere fri, da vi gerne vil sikre, at flest mulige anvender klubtilbuddet.

  Møde for kontaktforældre (Drøftelse og beslutning)

  Beslutning: Der inviteres til et fællesmøde for alle kontaktforældre på skolen.

  -Indholdet på mødet vil være ’Fortællingen om Lindegårdsskolen’, SoMe og åben dialog, hvor kontaktforældrene kan komme med deres input og spørgsmål. På mødet skal det endvidere afklares, hvor mange møder kontaktforældrene ønsker sig. Er et årligt møde tilstrækkeligt? Eller skal der ligge et møde mere i fx september?

  -Et andet emne til et kommende møde, kunne være erfaringer fra sammenlægninger.

  Møde afholdes den 30. januar 2024 fra kl.18-19 i forbindelse med bestyrelsesmødet samme dato. Invitationen sendes ud af formanden eller andet bestyrelsesmedlem i starten af det nye år.

  Indhold på kontaktforældremøderne

  -Se ovenstående

  Fælles gennemgang og godkendelse af referat

  -Referat godkendt

  Evt.

  -Opdatering på det visuelle årshjul?

  Arbejdsgruppen er i gang med det visuelle årshjul og vil vende tilbage til Louise, når det skal præsenteres på et bestyrelsesmøde.

  Kommende punkter:

  Todelt skole: struktur (Januar ’24)

  Budgetgennemgang 2 gange om året (september og marts/april)   

  Opfølgning på læseresultater v. Dorthe Gylling (Nov)

  Godkendelse af principper for ”Sammenlægninger”. Behandles på skolebestyrelsesmøde (feb/marts ’24)

  Mobilpolitik (opfølgning, når det har været i elevråd og MED) Februar ’24

  (Samarbejde med erhvervsliv - oplæg fra Sinatur Hotel + drøftelse og forslag til nye erhvervssamarbejder)

  Skoleplan

  Under behandling:

  Årshjul for traditioner og faglige indsatser på Lindegårdsskolen (Beslutning)

  Udvalget (Mads, Kefser og Rasmus) gennemgår deres arbejde med det visuelle årshjul.

  Beslutning om visuelt format og hvordan det kommunikeres – på hjemmesiden og evt. en lille flyer til nye forældre?

  Madordning

  Valentina undersøger et muligt samarbejde med A’petit.

 • Referat af Skolebestyrelsesmøde, Lindegårdsskolen Tirsdag d.30.1 2024 kl. 17:00 – 19.30,

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

   

  Valentina Petric, Formand

  Kefser Zumberi, forældrerep (ikke kommet)

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Søren Rasmussen, forældrerep.(ikke kommet)

  Anne Sandbeck, forældrerep.(ikke kommet)

  Zeliha Yildiz, forældrerep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mahdiyah Ehteshaam, Elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep. (afbud)

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (ordstyrer)

  Tanja Toft, sfo (afbud)

  Thomas Hansen, klub (referent)

   

   

  Dagsordenspunkt 

  Ankomst og velkommen

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (TOT, THH og LE)

  -Der er kommet besvarelser på APV’en foretaget i slutningen af 2023. Processen for det videre arbejde er i gang, og det er indtil videre drøftet i MED og de forskellige enheder på skolen.

  -Der kommer politisk besøg på næste onsdag den 7/2. Pia Olsen Dyhr og Sigurd Agersnap kommer, og ser skolen.

  -Der er pt. en øget interesse i indskrivning på skolen, og de fortæller, at de hører, det går fremad på mange områder for Li.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem

  -Skolerådet er i en nyopstartet proces i forhold til arbejdet med at udvikle kommunes skoler, som skal komme med modargumenter til eventuelle besparelser. Formanden fortæller, at Lindegårdsskolen som udgangspunkt er et godt stykke foran de andre skoler.

  De andre skoleformænd var meget nysgerrige på vores ekstra hds og eventuel udsigt til en international linje.

  Eleverne

  -Elevrådet har fokus på hærværk for tiden, og hvad man kan gøre for at forebygge.

  -De har også fokus på klima og miljø i forhold til affaldssortering på skolen, og om man kan have en indsats i forhold til at indsamle pant fra klasserne i stedet for at smide den ud.

  -De har evalueret fællesugen, og har fundet på ideer/temaer til næste års fællesuge.

  Pædagogerne 

  -Mobilpolitikken er droppet som et forsøg, da pædagogerne oplevede, at børnene søgte mange andre steder hen, eller slet ikke kom på klub. Derudover var det oplevelsen, at man kunne bruge meget af det pædagogiske arbejde på at skælde ud meget af dagen. De vil hellere have dialogen med børnene, og har indtil videre bedre erfaringer med det. Derfor er det igen muligt at anvende mobiler i hele klubbens åbningstid. 

  -Der er skitur for ungdomsklubben i uge 7 til Østrig

  Lærerne

  -Mads er ikke til stede

  Sprogbrug i udskolingen (Drøftelse)

  • Rasmus fortæller om indsatsen og baggrunden herfor.

  -En indsats fra 6. årgang og op da der i en længere periode har været et hårdt sprogbrug blandt eleverne. Der er lavet en drejebog for indsatsen, som alle medarbejdere nemt kan følge, og tiltagene bliver allerede brugt ofte af medarbejderne. Selvom indsatsen stadig er ny, mærkes der allerede en positiv effekt, og der evalueres løbende. Hvis indsatsen fungerer, er det planen, at modellen skal bredes ud på alle årgange.

   

  Vejledende ferieplan

  • Forslag til ændringer i den vejledende ferieplan

  -Det foreslås, at børnene starter i skole den 12/8-2024 i stedet for den 14/8-2024. 

  Derudover starter de først i skole den 6/1-2025 i stedet for den foreslåede dato den 2/1-2025. Dette giver det samme antal lovpligtige skoledage som det oprindeligt foreslåede.

  -Lukkedagene for klub og sfo i skoleåret 2024/2025 foreslås at ligge den 23/12, 27/12, 30/12, 2/1 og 30/5.

  Da alle repræsentanter ikke er tilstede til dette møde, sendes den ud til de fraværende repræsentanter før den endelige godkendelse.

  Pause

   Mobilpolitik (Beslutning)

  • Mobilfri skole 0.-9.klasse i skoletiden. Der ønskes samme ordning for 7.-9. klasse som der er for 0.-6. klasse, hvor eleverne aflevere mobiler kl. 08.00 og får dem tilbage ved endt skoledag. Ordningen skal sætte i gang når der er en plan for ”Den gode pause”, samt når skolen har købt de fornødne skabe. Der bliver lavet et forslag til køreplan som sendes ud og skal godkendes af bestyrelsen. 
  • Den gode pause. Eleverne hjælper med at planlægge aktiviteter i pausen. Det bliver taget op i elevrådet hvem som vil stå for aktiviteter i pauserne. 

   International linje i udskolingen

  • Ledelsen gennemgår forvaltningens oplæg om en international linje i udskolingen (Se tidligere fremlagte forslag). Der er stor opbakning til forslaget fra alle i skolebestyrelsen.
  • Hvilke opmærksomhedspunkter skal skolebestyrelsen have? Følge med i den afsatte økonomi fra forvaltningen, således det ikke bliver en merudgift for skolens øvrige økonomi. 

  Fælles gennemgang og godkendelse af referat

  Evt.

  -Nyt fra en evt. madordning? Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

  -Forespørgsel vedrørende bestyrelsen brug af mediet ”Skole og forældre”

  -Er det muligt at få skamler til garderoberne i indskoling?

  -Billeder af nye medarbejdere i SFO.

 • Bestyrelsesmøde, Lindegårdsskolen Mandag d.8/4 2024 kl. 17:00 – 19.30

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

   

  Valentina Petric, Formand

  Kefser Zumberi, forældrerep 

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Søren Rasmussen, forældrerep.

  Anne Sandbeck, forældrerep.

  Zeliha Yildiz, forældrerep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mahdiyah Ehteshaam, Elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (ordstyrer)

  Mikael Bjerregaard Rasmussen, Fritidsleder (referent)

   

   

  Dagsordenspunkt 

  Ankomst og velkommen

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (MIR og LE) + Velkomst til MIR

  Mikael præsenteres og er ny fritidsleder på Lindegårdsskolen

  Thomas Hansen er stoppet og der skal ansættes en ny afdelingsleder pr. 1/8-24.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem

  Valentina beretter om hendes opsøgende arbejde omkring principperne for kontaktforælder.

  Herudover en status på Skolerådet. Tre punkter er debatteret på seneste møde:

  1. Opgaveporteføljen
  2. Kompetenceudvikling
  3. Forbedring af de fysiske rammer

  Lindegårdsskolens løfteevne (Hvorledes eleverne klare sig ud fra socio-økonomisk baggrund) ses at være høj, men det vil få konsekvenser at skære på budgetterne.

   

  Eleverne

  Ikke tilstede

   

  Pædagogerne 

  Forsøg med at lave klub for 3. klasse. 

  Stærkt fremmøde for kommende klubforældre.

   

  Lærerne

  Der arbejdes pt. med fagfordelingen for det kommende skoleår samt omorganiseringen til todelt skole for skoleåret 24/25.

  Bekymring for CSI’s løft af opgaver. Der ønskes mere hjælp til udsatte familier.

   

  Dialog med skolens kontaktforældre

  Der er fremmøde af 7 kontaktforældre. 

  LE og Valentina orienterer om kontaktforældrerollen.
  Der skal i invitationen være mulighed for at tilmelding sig direkte i aula, og ikke kun som en tråd i aula.

  Der ønskes to fælles kontaktforældremøder. Datoerne for de to fælles kontaktforældremøder skal fastsættes inden midten af august, så klasselærerne kan orientere herom på forældremøderne ude i klasserne.

  Vigtigt, at det er tydeligt, hvad dagsordenen er for kontaktforældremøderne. Der er et stort spænd mellem 0. og 9.klasse. Ideer til indhold: 

  Første møde kunne være en introduktion til kontaktforældrerollen, hvor ledelsen samtidig giver et indblik i de indsatsområder, som der er i gang. Få sat ansigter på ledelse og bestyrelsen. Introduktion til SB årshjul.

  Andet møde kan inddeles i kontaktforældrene i henholdsvis Børne-ungemiljøet, hvor indholdet er mere målrettet årgangene. Sparring fra ledelse og bestyrelse i det at være kontaktforældre. Tema omkring digital dannelse. 

  Hvad drøftes ude i klasserne:
  Hvad vil todelt skole sige helt konkret?

  Ved Fælles ugen –”Åben hus” arrangement. Det kunne være dejligt med en fælles opstart og velkomst ved ledelsen.

  Respekt for hinandens kulturer/religion. Kan man arbejde mere med det i dagligdagen?

  Digital dannelse. 

   

  Oprettelse af basishold (orientering)

  • Ledelsen orienterer om oprettelsen af basishold

   

   

  Mobilfri skole

  • Status v. RL

  Mobilskabe er sat op i alle klasselokaler. Indsatsen skal ses i sammenhæng med den gode pause. Der iværksættes forskellige aktiviteter såsom skak, venskabsaktiviteter, fodbold på græsset, spisning på klubben for ungemiljøet osv. Det forventes at kunne igangsættes 1/5-24. Skolen er mobilfri fra 0.-9.klasse i skoletiden. Mobiler kan anvendes i klubregi. Ikke i sfo.Obs. Igangsættelsen er skubbet til 21.maj-24.

   

  Fælles kontaktforældremøde (drøftelse) 

  • Invitation
  • Indhold 

  Pause

  Skoleplan (Orientering og drøftelse)

  • TR og Ledelsen giver et indblik i Skoleplanen for 24/25.

   

  Udskudt til næste møde.

  Årshjul for traditioner og faglige indsatser på Lindegårdsskolen

  • Hvad er status?
  • Hvordan kan dokumentet bruges?

   

  Der eksisterer et årshjul, som er lagt på hjemmesiden. Den kan måske få et mere attraktivt design. 
  Hjemmesiden har behov for at blive revideret. Ledelsen kontakter Trongårdsskolen med henblik på opstart og opdatering af hjemmesiden (Camilla Emig). 

 • Bestyrelsesmøde, Lindegårdsskolen Mandag d.8/4 2024 kl. 17:00 – 19.30,

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

   

  Valentina Petric, Formand

  Kefser Zumberi, forældrerep 

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Søren Rasmussen, forældrerep.

  Anne Sandbeck, forældrerep.

  Zeliha Yildiz, forældrerep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mahdiyah Ehteshaam, Elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Kirsten Vind, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (ordstyrer)

  Mikael Bjerregaard Rasmussen, Fritidsleder (referent)

   

   

  Dagsordenspunkt 

  Ankomst og velkommen

  Orientering (max 5 minutter til hver, eleverne dog 10 min)

  Ledelsen (MIR og LE) + Velkomst til MIR

  Mikael præsenteres og er ny fritidsleder på Lindegårdsskolen

  Thomas Hansen er stoppet og der skal ansættes en ny afdelingsleder pr. 1/8-24.

  Formanden /eller andet bestyrelsesmedlem

  Valentina beretter om hendes opsøgende arbejde omkring principperne for kontaktforælder.

  Herudover en status på Skolerådet. Tre punkter er debatteret på seneste møde:

  1. Opgaveporteføljen
  2. Kompetenceudvikling
  3. Forbedring af de fysiske rammer

  Lindegårdsskolens løfteevne (Hvorledes eleverne klare sig ud fra socio-økonomisk baggrund) ses at være høj, men det vil få konsekvenser at skære på budgetterne.

   

  Eleverne

  Ikke tilstede

   

  Pædagogerne 

  Forsøg med at lave klub for 3. klasse. 

  Stærkt fremmøde for kommende klubforældre.

   

  Lærerne

  Der arbejdes pt. med fagfordelingen for det kommende skoleår samt omorganiseringen til todelt skole for skoleåret 24/25.

  Bekymring for CSI’s løft af opgaver. Der ønskes mere hjælp til udsatte familier.

   

  Dialog med skolens kontaktforældre

  Der er fremmøde af 7 kontaktforældre. 

  LE og Valentina orienterer om kontaktforældrerollen.
  Der skal i invitationen være mulighed for at tilmelding sig direkte i aula, og ikke kun som en tråd i aula.

  Der ønskes to fælles kontaktforældremøder. Datoerne for de to fælles kontaktforældremøder skal fastsættes inden midten af august, så klasselærerne kan orientere herom på forældremøderne ude i klasserne.

  Vigtigt, at det er tydeligt, hvad dagsordenen er for kontaktforældremøderne. Der er et stort spænd mellem 0. og 9.klasse. Ideer til indhold: 

  Første møde kunne være en introduktion til kontaktforældrerollen, hvor ledelsen samtidig giver et indblik i de indsatsområder, som der er i gang. Få sat ansigter på ledelse og bestyrelsen. Introduktion til SB årshjul.

  Andet møde kan inddeles i kontaktforældrene i henholdsvis Børne-ungemiljøet, hvor indholdet er mere målrettet årgangene. Sparring fra ledelse og bestyrelse i det at være kontaktforældre. Tema omkring digital dannelse. 

  Hvad drøftes ude i klasserne:
  Hvad vil todelt skole sige helt konkret?

  Ved Fælles ugen –”Åben hus” arrangement. Det kunne være dejligt med en fælles opstart og velkomst ved ledelsen.

  Respekt for hinandens kulturer/religion. Kan man arbejde mere med det i dagligdagen?

  Digital dannelse. 

   

  Oprettelse af basishold (orientering)

  • Ledelsen orienterer om oprettelsen af basishold

   

   

  Mobilfri skole

  • Status v. RL

  Mobilskabe er sat op i alle klasselokaler. Indsatsen skal ses i sammenhæng med den gode pause. Der iværksættes forskellige aktiviteter såsom skak, venskabsaktiviteter, fodbold på græsset, spisning på klubben for ungemiljøet osv. Det forventes at kunne igangsættes 1/5-24. Skolen er mobilfri fra 0.-9.klasse i skoletiden. Mobiler kan anvendes i klubregi. Ikke i sfo.Obs. Igangsættelsen er skubbet til 21.maj-24.

   

  Fælles kontaktforældremøde (drøftelse) 

  • Invitation
  • Indhold 

  Pause

  Skoleplan (Orientering og drøftelse)

  • TR og Ledelsen giver et indblik i Skoleplanen for 24/25.

   

  Udskudt til næste møde.

  Årshjul for traditioner og faglige indsatser på Lindegårdsskolen

  • Hvad er status?
  • Hvordan kan dokumentet bruges?

   

  Der eksisterer et årshjul, som er lagt på hjemmesiden. Den kan måske få et mere attraktivt design. 
  Hjemmesiden har behov for at blive revideret. Ledelsen kontakter Trongårdsskolen med henblik på opstart og opdatering af hjemmesiden (Camilla Emig). 

 • Årshjul for Skolebestyrelsen

  Januar:

  9.1.23         Fællessamling for alle elever på skolen. Sang, optræden og information

  18.1.23       Bag for en sag (SFO)- indsamling til Børns vilkår

  27.1.23       LAN-party Ungdomsklubben(Carlsvognen)

   

  Februar:

  7.2.23         Fællessamling for alle elever på skolen. Sang, optræden og information

  13.-19.2.23  Skitur for junior- og ungdomsklub til Østrig (Carlsvognen)

  20.2.23       Fastelavn for 0.-6.kl.

   

  Marts:

  1.3.23         Fællessamling for alle elever på skolen. Sang, optræden og information

  3.3.23         National trivselsdag Fokus på digital trivsel, med venskabsklasser

  10.3.23       6.kl. fest med alle 6.kl fritidsklubmedlemmer i kommunen (Carlsvognen)

  28.-30.3.23  Temadage (SFO)Vikingedage, sportsdage eller andet tema

   

  April:

  27.4.23       3.kl afslutning (SFO) Hyggedag for 3.kl som markering på afslutning i SFO

   

  Maj:

  1.5.23                          Fællessamling for alle elever på skolen. Sang, optræden og information

  8.-10.5.23                     EUD-cup Konkurrence for landets 7.kl om erhversuddannelser

  10.5.23                         Forældrearrangement majbørn – de nye børn og forældre har mulighed for at møde hinanden og tale om erfaringer og forventninger til de kommende 10 år på Lindegårdsskolen

  12.-14.5.23                   Djurs sommerland Tur for ungdomsklubben(Carlsvognen)

   

  Juni:

  9.6.23                          Sommerfest Alle medlemmer af klubben+forældre og søskende, inviteres til grillaften, med hygge, leg og hoppeborge(Carlsvognen)

  21.6.23                         Mini-ol – Idrætsdag på skolen for alle elever

  21.6.23                         Majbørnstur Afslutningstur for majbørnene til lokal attraktion

  22.6.23                         Translokation ) 9.kl elever får overrakt eksamensbeviser, sang, taler, snacks og drikke.

  23.6.23                         Sidste skoledag - Fællessamling

  26.-30.6.23                   Sommerkoloni Til Feddet for 4.-6. klasse(Carlsvognen)

  28.-30.6.23                   Vilde Vulkaner (SFO) Tur til musikfestival i Vordingborg, for 2.kl

   

  Juli:

  2.-6.7.23                       Berlin Kulturtur til Berlin, med fokus på relationer, historie og ”stå på egne ben”. Ungdomsklubben(Carlsvognen)